" جــهـــــــش تــولـــیـــــــد "

تقاطع شهید بادپا ، شهرک صنعتی3
ایران ، کــرمان

اعضای هیئت مدیره

امید رضا منصوری نائب رئیس هیت مدیره
اکبر اکبری عضو هیئت مدیره
محمد محمدی عضو هیئت مدیره
حمیدرضا منصوری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل