رعایت پروتکول های بهداشتی در عملیات نصب

به گزارش روابط عمومی شرکت آکام صنعت کارمانیا، در این برحه حساس که ویروس کرونا در جامعه شیوع پیدا کرده و زندگی عادی تمامی مردم را مختل نموده است، پرسنل نصاب شرکت آکام صنعت کارمانیا، با رعایت تمامی موازین و دستورالعمل های بهداشتی در حال خدمت رسانی به مردم شریف هستند.

بر پایه این گزارش، واحد HSE این شرکت با تهیه و تصویب دستورالعمل اختصاصی تعمیر و تعویض کنتور گاز، همچنین آموزش های مرتبط و بازرسی های مستمر و مکرر بر رعایت دستورالعمل نظارت دارد.