واحد ثبت

همکاران واحد ثبت، وظیفه ورود اطلاعات و تغذیه فرم های ارسالی را در نرم افزارهای شرکت دارند.

در حال حاضر در این واحد 2نفر با این شرکت همکاری می کنند.