اهداف طرح:

فاز ۱: تعمیر و کالیبره 30هزار کنتور گاز دیافراگمی در سطح شهرستان کرمان

موقعیت جغرافیایی طرح:

شهرستان کرمان

پیمانکار اصلی:

آکام صنعت کارمانیا

فعالیت های اجرایی طرح:

باز کردن کنتور، تعمیر و کالیبره و بستن مجدد کنتورهای تعمیر شده

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 20/05/1397